Αναζήτηση

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για την εταιρεία BLOCK 21 SHOPS IKE. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής Πολιτική) περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία BLOCK 21 SHOPS IKE (εφεξής Εταιρεία) με έδρα το Βόλο, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 5, λειτουργώντας ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα (εφεξής Δεδομένα). Για οποιαδήποτε απορία σας, σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email: info@block21.gr.

1. Λίγα λόγια για την Εταιρεία
Η Eταιρεία ασχολείται με την λιανική πώληση έτοιμων ενδυμάτων, υποδημάτων και αξεσουάρ, τόσο στα φυσικά της καταστήματα σε Αθήνα και Σύρο, όσο και μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος στον ιστότοπο www.block21.gr

2. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;
Ο όρος προσωπικά δεδομένα, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας.

3. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;
Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

4. Ποια Δεδομένα σας επεξεργάζεται η Εταιρεία;
Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Eνδεικτικά, αυτά μπορεί να είναι τα κάτωθι:
- Ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση
- Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.
- Τηλέφωνο, email
- Cookies, ip address κατά την πλοήγηση στον ιστότοπο www.block21.gr .

5. Για ποιο σκοπό επεξεργάζεται η Εταιρεία τα στοιχεία σας;
Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας:
 στην έδρα/ ή και στα λοιπά φυσικά καταστήματα της Εταιρείας για τον σκοπό πώλησης προϊόντων
 στον ιστότοπο www.block21.gr για τους σκοπούς:
- Παραγγελίας προϊόντων: προκειμένου να διεκπεραιώσει την πώληση προϊόντων.
- Δημιουργίας Λογαριασμού Χρήστη: προκειμένου να απολαμβάνετε ως καταναλωτές υπηρεσίες αγοράς, αποστολής προϊόντων, καταγραφής ιστορικού παραγγελιών και προσφορών.
- Επικοινωνίας: για να απαντήσει στα ερωτήματα που υποβάλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας.
- Υπαναχώρησης: προκειμένου να μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από την εξ΄ αποστάσεως σύμβαση πώλησης μέσω του eshop.
- Ενημέρωσης: για να σας στέλνει ενημερωτικά δελτία (Newsletters).

6. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;
Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διενεργείται σύμφωνα με:
- την σύμβαση πώλησης προϊόντων,
- τη συναίνεσή σας, όπου απαιτείται,
- τις υποχρεώσεις μας που πηγάζουν από το νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία, νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά.),
- το έννομο συμφέρον μας.


7. Ποιοι επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας;
Μαζί με την Εταιρεία, είναι πιθανό να επεξεργαστούν τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας συνεργάτες της ή τρίτες εταιρείες για την παροχή των υπηρεσιών της. Τα Δεδομένα σας ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε εταιρείες προμήθειας και υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων και σε εταιρείες παροχής λογιστικών υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις αυτές, οι συνεργάτες/τρίτες εταιρίες είναι Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας. Ωστόσο η Εταιρεία παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνη για την ασφάλεια των Δεδομένων σας, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. Πέραν των παραπάνω συνεργατών ή τρίτων εταιρειών, η Εταιρεία, δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί τα Δεδομένα σας σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η κοινοποίηση / διαβίβαση επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Επίσης, αποδέκτες των Δεδομένων σας μπορεί να είναι τρίτες σε σχέση με την Εταιρεία δημόσιες αρχές, υπηρεσίες ή άλλοι φορείς, όπως τα Ασφαλιστικά Ταμεία, σε περίπτωση που διαβιβάζονται Δεδομένα σας για την εκτέλεση των οφθαλμολογικών συνταγών.

8. Στέλνει η Εταιρεία τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.;
Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει τα Δεδομένα σας σε χώρες εκτός ΕΕ.

9. Για πόσο χρονικό διάστημα τηρεί η Εταιρεία τα Δεδομένα σας και πότε τα διαγράφει;
Η Εταιρεία διατηρεί τα Δεδομένα σας για όσο χρόνο χρειάζεται για να σας παρέχει τα προϊόντα/ή και τις υπηρεσίες της, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεών της. Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies,διαγράφονται σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

10. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;
Η Εταιρεία δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα Δεδομένα σας και έχει λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία τους από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

11. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;
Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα Δεδομένα που σας αφορούν, διόρθωσης ανακριβών Δεδομένων σας, διαγραφής των Δεδομένων σας, φορητότητας των Δεδομένων σας, περιορισμού της επεξεργασίας και ανάκλησης/εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

12. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;
Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε είτε να απευθύνεστε με σχετικό γραπτό αίτημα στην διεύθυνση της Εταιρείας στο Βόλο, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 5, TK 38333, είτε να στείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@block21.gr.

13. Πότε απαντάει η Εταιρεία στα αιτήματά σας;
Η Εταιρεία απαντάει στα αιτήματά σας δωρεάν, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβει το αίτημά σας. Αν, όμως, το αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσει εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβει παράταση άλλων (2) δύο μηνών για να σας απαντήσει.

Αν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα αιτιολογώντας την απάντησή της προς εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο email: info@block21.gr.

14. Κάνει η Εταιρεία χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας, η Εταιρεία δεν κάνει χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

15. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;
Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και το Ν. 4624/20219 και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών Δεδομένων.
Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές που αφορούν τα Δεδομένα ορίζονται τα Δικαστήρια του Βόλου.

16. Πού μπορείτε να προσφύγετε για να ελέγξετε αν τηρήθηκαν τα δικαιώματά σας;
Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (ενός μηνός με - υπό προϋποθέσεις - παράταση δύο μηνών) ή η απάντηση που λάβετε δεν είναι ικανοποιητική ή το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

17. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;
Η Εταιρεία ενημερώνει την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο και σας παροτρύνει να την διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Κλείσιμο Καλαθίου
Block21
Προστέθηκε στο καλάθι!